SLOVENSKÁ HUDOBNÁ LIGA SHL
O súťaži / Prihláška do súťaže

Prihláška do súťaže

Údaje o skupine/interpretovi


Kontaktné údaje


Miesta súťaže - základné kolá

1. Prioritný hlavný termín
Vyberte jeden prioritný hlavný, jeden alternatívny hlavný a jeden náhradný termín, ktorý vám dostupnosťou najviac vyhovuje. Na uvedený výber budeme prihliadať pri zaraďovaní do základných kôl.


Anketa


Overovací reťazec


Súhlas s podmienkami

Organizátor

 1. Slovenská hudobná liga® (ďalej len SHL) je súťažnou hudobnou prehliadkou autorskej tvorby hudobných interpretov, organizovanou spoločnosťou GRAND STUDIO, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, IČO: 45624887.

Prihlásenie, účasť, vylúčenie

 1. Do SHL sa môžu prihlásiť interpreti - hudobné skupiny alebo jednotlivci bez žánrového a vekového obmedzenia.
 2. Do SHL sa nemôžu prihlásiť víťazi jej predchádzajúcich ročníkov.
 3. Súťažiaci SHL sa musia prihlásiť prihláškou - elektronickým formulárom, ktorú vyplnia na webovej stránke www.slovenskahudobnaliga.sk/sk/o-sutazi/prihlaska-do-sutaze/ do vopred určeného a uverejneného termínu uzávierky.
 4. Prihlásenie do SHL je podmienené zaplatením štartovného! Štartovné sa uhrádza vopred (viď Propozície) na základe elektronicky zaslaných informácii vygenerovaných po prihlásení. Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 3 pracovných dní od uzávierky prihlášok (viď Kontakty).
 5. Prihláška je záväzná a súťažiaci má povinnosť zúčastniť sa súťaže. Ospravedlnenie môže byť len zo závažných zdravotných dôvodov členov kapely a vyššej moci. Oznámenie o neúčasti súťažiaceho z uvedených dôvodov sa akceptuje najneskôr 48 hodín pred jeho vystúpením a musí byť doložené relevantným dokladom. Organizátor nie je povinný poskytnúť súťažiacemu náhradný termín súťažného vystúpenia. V prípade nenastúpenia súťažiaceho na vystúpenie, poplatok za prihlásenie do súťaže prepadá v prospech organizátora a v žiadnom prípade si prihlásený súťažiaci nemôže nárokovať finančnú čiastku späť.
 6. Súťažiaci sa prihlásením do súťaže zaväzujú k uzatvoreniu zmluvy o vzájomnej spolupráci oboch zmluvných strán a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti na základe obojstrannej prospešnosti pri realizácii finálového kola SHL a v prípade víťazstva súťažiaceho aj po finálovom kole na dobu neurčitú.
 7. Súťažiaci sa prihlásením do súťaže zaväzujú k uzatvoreniu zmluvy o vzájomnej spolupráci oboch zmluvných strán a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti na základe obojstrannej prospešnosti pri realizácii cien udelených v rámci finále SHL a to nahrávok singlov, albumu a videoklipu a in.
 8. V prípade porušenia povinností uvedených v Pravidlách SHL, sa súťažiaci zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000 €, ktorú uhradí vkladom na účet organizátora do 30 dní od dňa upozornenia na porušenie pravidiel.

Systém súťaže

 1. Rozpis základných kôl a ďalších termínov bude zverejnený na webovej stránke súťaže a na Facebook stránke súťaže.
 2. Pri zaradení súťažiaceho na základné kolo (myslí sa tým miesto organizovania základného kola) sa berie do úvahy miesto, ktoré súťažiaci uviedol v príhlaške (minimálne 2 miesta). V prípade, ak dôjde k veľkému počtu prihlásených súťažiacich na konkrétne miesto, prioritu budú mať skôr prihlásení súťažiaci.
 3. Poradie vystúpenia súťažiacich počas základného kola závisí od poradia prihlásenia interpreta do súťaže, tzn. skôr prihlásení interpreti majú výhodu neskoršieho vystúpenia na základnom kole.
 4. Súťažiaci musia vystúpiť v stanovenom časovom limite s vlastnými autorskými skladbami, prípustná je len jedna prevzatá skladba. Prefinalistov je okrem povinnej ich autorskej tvorby povinná jedna autorská (zatiaľ nezverejnená) skladba určená organizátorom.

Technické a organizačné podmienky

 1. Súťažiaci je povinný umiestniť na úvodné stránky svojich prezentácií (web stránka, Twitter, Facebook, Bandzone a in.) informačnú grafiku o SHL (web bannery, plagáty a iné) počas celej doby súťaže, t.j. od prihlásenia súťažiaceho do súťaže až po finále súťaže. Rovnako je povinný zverejniť výhru a prevzatia akýchkoľvek cien.
 2. Organizátor SHL zabezpečí pre súťažiacich PA aparatúru, osvetlenie, mikrofóny a základ zostavy bicích: kopák (bez šľapky), 2x prechod, kotol, 3x stojan na činel (bez činelov), stojan na Hi-Hat (bez Hi-Hat činelov), stojan na rytmičák. Súťažiaci je povinný doniesť si vlastný pódiový aparát, bubeníci vlastný rytmický bubon, činely, šľapku a paličky atď.
 3. Organizátor nerefunduje náklady súťažiacich spojené s účasťou na SHL.

Všeobecné ustanovenia

 1. Účastník SHL nesmie svojim umeleckým výkonom alebo verejnou prezentáciou popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony.
 2. Účastník SHL nesmie byť v priebehu súťažného vystúpenia pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.
 3. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo SHL účastníka, ktorý porušuje pravidlá súťaže a ďalšie povinnosti spojené s jej priebehom. Právo organizátora na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa bodu 9 pravidiel zostáva zachované.
 4. Organizátor SHL je oprávnený rozhodnúť o odvolaní súťaže. Odvolanie súťaže sa vykoná rovnakým spôsobom ako jej vyhlásenie.

Hlasovanie o postupujúcom do finále

Finálovú zostavu súťažiacich tvorí 8 interpretov, z toho
- 6 finalistov určí porota (z odporúčaných pre finále zo základných kôl),
- 1 finalista vzíde z hlasovania (zo všetkých súťažiacich),
- 1 finalistu s priemerným vekom do 21 rokov určí porota (ak v súťaži nebude interpret s priemerným vekom do 21 rokov, na toto miesto finalistu určí porota na základe ich odporúčania zo základných kôl)

Odoslaním prihlášky dáva prihlasovateľ svoj súhlas organizátorovi, spoločnosti GRAND STUDIO, s.r.o., so spracovaním uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v rozsahu tejto prihlášky, rovnako aj foto či video záznam vyhotovený počas trvania kampane pre SHL. Tento súhlas je možné odvolať len písomne, najskôr však po 5 rokoch.

Súhlasím s podmienkami


Odoslanie príspevku

Pred odoslaním skontrolujte odosielané údaje! Všetky polia označené sú povinné.

Po odoslaní prihlášky Vám na uvedený e-mail príde informačná správa o priebehu prihlásenia spolu s údajmi potrebnými pre úhradu poplatku za štartovné!

Ak Vám nebude zaslaná informačná správa na e-mail, skontrolujte si spamový kôš, príp. nás konaktujte telefonicky. Pri účtoch GMAIL sa často stáva, že správy presúva do spamu.

Sledujte nás na Facebook-u

Staňte sa našim fanúšikom a budete informovaný vždy medzi prvými...
FANPAGE: #Slovenská hudobná liga SKUPINA: #SLOVENSKÁ HUDOBNÁ LIGA
Prípadne sledujte informácie priamo od organizátora na FANPAGE: #grandstudio.sk